Individuální psychoterapie

Co je psychoterapie

Psychoterapie je psychologickou léčbou volným rozhovorem. Klient se díky ní dostává do lepšího kontaktu se sebou samým, je si postupně více a lépe vědom svých potřeb, přání, prožitků. Prohlubuje své porozumění sobě, souvislostem pocitů s běžnými či zásadními momenty, které prožívání podněcovaly a dále nějakým způsobem ovlivňují. Klient v terapii postupně více cítí, prožívá a jedná v souladu se sebou samým. Rozvíjí své možnosti. Svůj život žije bohatěji a plněji.

Kdy je vhodná psychoterapie

Psychoterapie je vhodná v situacích obtížného zvládání ztráty, úmrtí blízké osoby nebo rozchodu. Při obtížích v mezilidských vztazích, neschopnosti nalézt, navázat a udržet partnerský vztah nebo přátelství. Stejně tak ale v situaci setrvávání v nevhodném vztahu. Při potřebě takový vztah již opustit a dobře se rozejít, také s ohledem na přítomné děti. Při pocitech smutku, neschopnosti nalézt pocit naplnění, při prožitku dlouhodobé ztráty vitality. Při problémech v komunikaci s lidmi, také při dojmu, že člověk nerozumí sám sobě, prožívá a reaguje třeba emočněji, než by očekával a nebo zase právě naopak. Potýká se s frustrací, podrážděností, strachy nebo úzkostmi. Navštívit psychologa je namístě v momentech obtížných životních změn, vzniku limitující nebo ohrožující chronické nemoci nebo hendikepu, v situaci obtížné ztráty pracovního zařazení, náročné adaptace na nový život v jiné zemi, jiné kultuře. Psychoterapie je velmi vhodnou cestou, když prožitá osobní zkušenost, vzpomínky, stále nějak limitují náš současný život. Možnost porozumět, co z této zkušenosti si dále svým životem neseme, může pomoci minulost uzavřít.

Cena sezení

  • Individuální psychologická konzultace 1 000 Kč

    50 minut

Možnost úhrady psychoterapie smluvní zravotní pojišťovnou.

Průběh individuální terapie

První sezení je příležitostí pro klienta, aby se poprvé setkal s dosud neznámým terapeutem a na základě zkušenosti z první konzultace se mohl rozhodnout, zda má zájem pokračovat. Pokud ano, následuje několik úvodních sezení. V nich terapeut naslouchá klientovu příběhu, aktivně se dovyptává a snaží se nashromáždit všechny důležité informace, aby poté podal návrhy další léčby, její možnosti, ale také její limity.

Častou variantou léčby je pak krátkodobá psychoterapie. Klient při ní prohlubuje svůj tzv. náhled, porozumění sobě a svým potížím, což mu otevírá možnost své životní situace ovlivňovat žádoucím směrem. Klient pociťuje, že splnění svých cílů a přání má daleko více na dosah, než si původně myslel. U tohoto typu léčby je frekvence sezení zpravidla méně než 1x týdně.

Jinou variantou je dlouhodobá psychoterapie. Jedná se o pravidelné docházení na terapii o frekvenci 1x týdně po dobu několika let. Jedná se také o terapii využívající práci s porozuměním, je však natolik intenzivní a dlouhodobá, že umožňuje daleko hlubší změny, na úrovni prožívání, emocí i osobnosti.

Ačkoli se druhá z variant jeví jako ta šikovnější, není tomu vždy tak. Pro některé druhý potíží by cesta dlouhodobou terapií znamenala získání jen nepatrných zlepšení, za cenu i více než 10-ti let velmi intenzivního úsilí. Potom je daleko efektivnější krátkodobá terapie. Některá dílčí porozumění z ní mohou klientovi pomoci lépe si různých momentech života vést. Jsou to právě úspěchy a změny v životě klienta, kterých on sám je hybatelem a jemu přinášejí jak uspokojení, tak pocity vlády nad svým životem.

Ať už ale pro kterýkoli druh zvolené terapie, základní podmínkou úspěchu je výrazná motivace klienta se do sebepoznání pustit.

Objednejte se do ordinace