Individuální psychoterapie

Rodinná terapie se zaměřuje na síť vztahů jedince, zejména v rodinném prostředí. Jedinec je vnímán jako součást rodinného systému ovlivněného historií, hodnotami a vzorci chování. Terapie klade důraz na interakce mezi členy rodiny a jejich vliv na duševní a tělesné zdraví. Cílem je porozumění těmto faktorům a práce na změnách pro lepší spokojenost a zdraví všech členů.

Rodinná psychoterapie

Rodinná terapie je jednou z forem psychoterapie vycházející z přesvědčení, že jedinec žije a utváří se nikoliv izolovaně, ale v síti svých vztahů. Nejbližším formujícím vztahovým rámcem je mu zejména v dětství jeho rodina jakožto sociální systém přesahující hranice několika generací. Na jedince je pak v rodinné terapii nahlíženo jako na dílek rodinné mozaiky hodnot, norem, společné historie, zvyků, postojů, vzorců chování, které si vědomě i nevědomky neseme s sebou a s nimiž se můžeme, či nemusíme ztotožňovat. V terapii je na rozdíl od individuální psychoterapie věnováno více pozornosti tomu, co se odehrává mezi lidmi v rodině než tomu, co se děje uvnitř mysli jedince, byť i to je zohledňováno. Terapeutickým záměrem je porozumět, jak vztahové faktory a emoční klima v rodině působí na duševní a tělesné zdraví jednotlivých členů rodiny, a pracovat na změně k celkové úzdravě a větší spokojenosti všech členů rodiny.

Kdy je rodinná terapie vhodnou formou psychoterapie

K volbě rodinné terapie jako léčebnému prostředku přistupujeme tehdy, pokud je důvodné se domnívat, že práce individuální formou terapie nepřinese klientovi potřebný zisk, či jen částečný a krátkodobý, jelikož se na spouštění a udržování jeho zdravotní symptomatiky a celkové psychické nepohody závažnou měrou podílejí právě vztahy a atmosféra v rodině. Klient si je toho buď sám vědom, či již podstoupil individuální psychoterapii a zde za pomoci terapeuta nahlédl širší rámec svých obtíží a potřebu zapojit do své léčby i ostatní, či některé členy rodiny. Tělesná, či psychická nepohoda jedince již není vnímána izolovaně pouze jako jeho vlastí, ale jako projev dotýkající se celého rodinného systému.

Průběh rodinné terapie

Teoretický rámec rodinné terapie v praxi nabízí mnoho rozmanitých modelů a postupů. V terapeutických sezeních je možno pracovat s celou rodinou, či dle situace jen s několika členy rodiny. Možno pracovat primárně formou rozhovorů, ale i s využitím rozmanitých technik práce (práce s kameny, dechem, vizualizací, s pohybem, s arteterapeutickými či muzikoterapeutickými prvky, apod). Terapeut pomáhá v bezpečném prostředí nahlédnout do podhoubí vztahových a komunikačních obtíží klienta (identifikovaného člena rodiny). Všichni společně si mapují a zvědomují konkrétní zraňující situace, zaběhnuté komunikační vzorce a vzorce chování mezi členy rodiny i jejich dopad na emoční prožívání a každodenní fungování ostatních. V příznivém terapeutickém procesu pak hledají cesty ke změně a nastolení vzájemného respektu a harmonického fungování rodiny.

Zveme Vás do ordinace klinické psychologie a psychoterapie